Звіт за результатами засідання Ради адвокатів України 16-17 листопада 2022 року представника адвокатів Чернігівської області Людмили ГРИНЬ

16-17 листопада 2022 рокубуло проведено чергове засіданняРадиадвокатівУкраїни.

Перший день роботи обговорено низку нагальних питань, зокрема: функціонування робочої групи «Юстиція» при Нацраді з відновлення України після наслідків війни; заслухання проміжного звіту робочої групи з імплементації європейської практики формування гонорарів; напрацьовано пропозиції щодо забезпечення безпеки адвокатів у судах під час повітряної тривоги; члени РАУ продовжили роботу у робочих групах для.

Засідання Ради адвокатів України 17 листопада 2022 року в м. Мукачево, присвячене 10-річчю створення Національної асоціації адвокатів України, розпочалось  з хвилини мовчання.

Голова НААУ Лідія Ізовітова звернулася до присутніх з пропозицією про вшанування світлої пам’яті всіх адвокатів – тих, хто у 2012 році активно долучилися до створення НААУ та, яких на жаль, вже немає серед нас, і тих, хто загинув під час російської агресії в Україні у ході виконання бойових завдань.

Напочаткузасідання Голова РадиадвокатівУкраїни Ізовітова Л.П. виступилаізвступноюпромовоюв честь 10-річчязаснуванняНаціональноїасоціаціїадвокатів України, привітала всіх адвокатів України із значними досягненнями та розвитком професійної спільноти.

Зокрема, звернула увагу на те, що за 10 роківроботиНаціональноїасоціаціїадвокатівУкраїни, українськапрофесійнаспільнотаадвокатів не лишеотрималавизнання за кордонам, але й стала прикладом для іноземнихколег в низціаспектів. Наразі НААУ працює над тим, щобукраїнським адвокатам булоспрощено доступ до професіїзакордоном, вони могли вивчитимову і право європейськихкраїн, в якихперебувають, зауважила голова РАУ.

«За 10 років існування НААУ на нашу незалежність зазіхали тричі і кожного разу завдяки єднанню та чіткій позиції адвокатів ці спроби не вдалось втілити у життя», – наголосила у своєму виступі Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова під час засідання Ради адвокатів України 17 листопада 2022 року.

«Сьогодні перед адвокатською спільнотою стоїть ще один виклик – спроба невідомої групи осіб реформувати адвокатуру за проєктом Плану відновлення України, розробленого робочою групою «Юстиція» при Національній раді з питань відновлення України від наслідків війни. При чому, у НААУ виникли сумніви щодо самого існування цієї робочої групи, адже й досі Міністерство юстиції України, Кабінет Міністрів України, Офіс реформ та Національна рада з відновлення України від наслідків війни не надали інформації про її склад.Хто намагається нас реформувати? Вониховаютьсвоїобличчя, ховаютьсвоїімена, а це значить, що ми сильні і вони нас бояться», – наголосилаЛідіяІзовітова.

Після святкової частини перейшли до розгляду робочих питань, зокрема було розглянуто та прийнято рішення з наступного.

1.РозглянутозверненняАТ«Укрпошта»пронадання роз’яснення щодо використання кваліфікованого електронного підпису адвокатами у адвокатських запитах та документах. 

Виходячизінтересівадвокатівтаїхклієнтів, надано роз’яснення, що електроннийпідписадвокатанепотребуєспеціальногостатусу.

Адвокатможекористуватися власним електроннимпідписомякфізичноїособи, такіадвоката. Статусадвоката та його повноваження підтверджуються відповідними документами, а не статусом цифрового підпису. Слід зазначити, що копії документів, які долучаються до адвокатського запиту повинні відповідати вимогам про засвідчення копій документів та бути підписані кваліфікованим цифровим підписом.

2.РозглянутозверненняТУСлужбисудовоїохорониуЛуганськійобласті, відповіднодоякого надано роз’яснення щодо можливості подання адвокатами одного адвокатського запиту стосовно кількох клієнтів. Виходячи зінтересів адвокатів та їх клієнтів зазначено, що подання адвокатського запиту стосовно кількох клієнтів є можливим, з урахуванням вимог чинного законодавства та Правил адвокатської етики.

3.ЗазверненнямГоловиРадиадвокатівХарківськоїобластіприйняторішення відповіднодоякого трирічний строк дії свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту зупиняється на строк дії воєнного стану в Україні.

4.Зарезультатамиробочоїгрупиздослідженнятавивченняпитань, пов’язанихізздійсненнямадвокатськоїдіяльності в умовах воєнного стану прийнято наступне роз’яснення: неприбуттяадвокатазавикликомдосудуабоіншихорганів, атакожприпиненняйогоучастіувідповіднихюрисдикційнихпроцедурах, якщоцезумовленонаслідкамивійни (повітрянатривога, ракетнечи інше збройне ураження території, де знаходиться адвокат та/або відповідний орган, а також окупація вказаної території тощо) становить поважну причину неявки адвоката в судове засідання чи для участі в інших процесуальних діях. 

5. Підчасрозглядурезультатів робочої групи щодо сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування затверджений розмір щорічного внеску на 2023 та 2024 роки, внесені зміни щодоосіб, якімаютьправобутизвільненимивідсплатищорічноговнескуназабезпечення реалізації адвокатського самоврядування. 

Передбачено, щоадвокати, якімаютьправоназвільненнявідсплатищорічноговнескунанаступнийрік, повинні звернутисядоРадиадвокатів регіону до 31грудняпоточногороку. Радаадвокатіврегіонурозглядає такі заяви до 31 січня наступного року, впорядкупріоритетностітафінансовоїможливості. Зазначено, щоз 31 січня 2022 рокучерезнесплатущорічноговнескуза 2022 рік, адвокатбудепозбавленийможливостікористуванняелектроннимиресурсами НААУ (особистий кабінет НААУ, особистий кабінет ВША), наслідком чого є неможливість генерування ордерівтапроходженняпідвищеннякваліфікаціїтощо.

6. ЗазверненнямГолівКДКАрегіоніврозглянутапропозиціятаприйнятерішення про створенняРеєструосіб, що виявили бажання скласти іспит з метою отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та Реєстру дисциплінарних проваджень. Зазначеніреєстриєнеобхіднимизметоюдотриманнявимогчинногозаконодавстватавиявленняосіб, якіодночаснозвернулися до КДКАрізнихрегіонів. Реєстрдисциплінарнихпровадженьбудевпровадженийзметоюінформування осібпронадходженняскарг, стадійтарезультатівїхрозгляду.

7. Прийнятерішенняпро створення Реєстру осіб, які притягуються до відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень щодо ненадання відповіді на адвокатський запит, з метою виявлення повторності вчинення відповідних адміністративних правопорушень, що впливає на кваліфікацію діяння посадової особи. Відповідний реєстр повинен забезпечити прозорість прийняття та розгляду звернень адвокатів до Рад адвокатів регіону у випадку ненадання їм відповіді на адвокатський запит, систематизувати основні підстави відмов.

9. Заслуханіпроміжнірезультатиробочихгрупзіншихпитань, роботаяких триває і надалі.

З повагою, Людмила ГРИНЬ